Algemene voorwaarden Klaver Giant Groep Wi-Fi netwerk

Welkom bij het gratis WiFi netwerk ‘Klaver Giant Gast’ van de Klaver Giant Groep

Lees alstublieft de ‘Algemene voorwaarden en gedragscode bij gebruik van het Klaver Giant Gast WiFi netwerk’ voordat u deze accepteert.

Algemene voorwaarden en gedragscode bij gebruik van Klaver Giant Gast WiFi netwerk

1. Toepasselijkheid
De ‘Algemene voorwaarden en gedragscode bij gebruik van het Klaver Giant Gast WiFi netwerk’ zijn van toepassing; hierna te noemen ‘Voorwaarden’. De Voorwaarden beschrijven uw rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het draadloze netwerk van de Klaver Giant Groep.

Door te klikken op “Aanmelden” op de sign-up pagina van Klaver Giant Gast bevestigt u dat u de Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, is het niet toegestaan ​​om Klaver Giant Gast WiFi netwerk te gebruiken.

De Klaver Giant Groep van Klaver Giant Gast WiFi netwerk stelt gratis een draadloze netwerkverbinding voor haar bezoekers van WiFi locaties beschikbaar, voor persoonlijk en zakelijk gebruik.

2. Definities
Klaver Giant Gast WiFi netwerk:
De dienst waarbij Klaver Giant Groep de Gebruikers op de WiFi locaties via het WiFi netwerk van Klaver Giant Groep toegang verschaft tot het internet.

Gebruiker:
De Gebruiker is een natuurlijk persoon die zich toegang verleent op het internet door middel van het Klaver Giant Gast WiFi netwerk en hiervoor toestemming heeft verkregen.

WiFi locaties:
Het bereik van het Klaver Giant Gast WiFi netwerk op de locaties van de Klaver Giant Groep.

Klaver Giant Groep:
Klaver Giant Groep B.V., Handelskade 5, 1713 HS, Obdam. Klaver Giant Groep is eigenaar van Klaver Giant Gast WiFi netwerk.

3. Algemene voorwaarden
Klaver Giant Groep biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van Gebruiker.

Klaver Giant Groep is gerechtigd om in voorkomende gevallen de Gebruiker toegang tot Klaver Giant Gast WiFi netwerk te blokkeren.

Er is geen vaste limiet gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Klaver Giant Groep kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt dan het gemiddelde. Klaver Giant Groep houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van Klaver Giant Gast WiFi netwerk met de Gebruiker te blokkeren. Gebruiker kan het gebruik tijdelijk of permanent worden ontzegd wanneer iemand naar het oordeel van Klaver Giant Groep in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van Klaver Giant Groep een andere reden bestaat.

4. Privacy
Klaver Giant Groep verwerkt alleen de gegevens van de Gebruiker (MAC adres en loggegevens) die in het kader van het gebruik van Klaver Giant Gast WiFi netwerk worden verkregen. Klaver Giant Groep slaat deze gegevens op in overeenstemming met de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Voor zover de gegevens persoonsgegevens zijn, bewaart Klaver Giant Groep deze niet langer dan nodig voor de Klaver Giant Gast WiFi netwerk. In beginsel, verstrekt Klaver Giant Groep geen gegevens aan derde partijen, tenzij Klaver Giant Groep in het kader van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt tot het beschikbaar stellen van gegevens aan daartoe bevoegde autoriteiten of Klaver Giant Groep hiertoe verzocht wordt door politie en/of autoriteiten en Klaver Giant Groep in redelijkheid meent de verzochte gegevens te moeten verstrekken. De Gebruiker heeft het recht Klaver Giant Groep te verzoeken hem/haar mede te delen of hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Klaver Giant Gast WiFi netwerk. De Gebruiker heeft het recht Klaver Giant Groep te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Voor dergelijke verzoeken kan de Gebruiker een brief zenden aan Klaver Giant Groep. Om een dergelijk verzoek op te volgen, vraagt Klaver Giant Groep aan Gebruiker zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

5. Gedragscode
Gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande auteursrechten. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u de auteursrechten bezit.

De Gebruiker zal er voor zorgdragen dat geen hinder en geen schade aan andere gebruikers van de Klaver Giant Gast WiFi Netwerk, het internet en het Klaver Giant Gast WiFi netwerk wordt veroorzaakt.

Het is de Gebruiker verboden om via het Klaver Giant Gast WiFi netwerk:

  • Een device te koppelen dat reageert als een server, of services aanbiedt op het Internet;
  • Peer-to-peer verbindingen en streaming dataverkeer tot stand te brengen;
  • Spam te verzenden, zoals grote hoeveelheden e-mail berichten te verzenden of te posten op nieuwsgroepen;
  • virussen, trojan horses, key loggers of soortgelijk te verspreiden;
  • massa mail te verzenden, waaronder inbegrepen het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail berichten naar één e-mail adres of servers met een specifiek IP-adres;
  • materiaal van (kinder)pornografische aard, discriminerende en/of racistische uitingen te verspreiden;
  • personen te stalken of op andere wijze ongewenst te benaderen;
  • zonder toestemming toegang te verwerven tot andere computers, telefoons of computersystemen;
  • inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • WiFi locaties geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen dan wel op enigerlei wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.

Gebruiker verklaart Klaver Giant Groep nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of verlies van inkomsten door technische of andere storingen. Klaver Giant Groep verplicht zich Klaver Giant Gast WiFi netwerk up-to-date te houden om technische of andere storingen zoveel mogelijk te beperken.

6. Aansprakelijkheid
Het gebruik van een Klaver Giant Gast WiFi netwerk is voor eigen risico van de Gebruiker.

Het dataverkeer via Klaver Giant Gast WiFi netwerk geschiedt onversleuteld en kan dus door derden (ongemerkt) worden geregistreerd of anderszins waargenomen of opgeslagen. Klaver Giant Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onbevoegde kennisname door derden van het dataverkeer.

Gebruikers is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop aanwezige software/bestanden.

Klaver Giant Groep is nimmer aansprakelijk voor eventueel uitval van het internet of netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Klaver Giant Groep is nimmer aansprakelijkheid voor (in)directe schade als gevolg van het gebruik van een Klaver Giant Gast WiFi netwerk  van Klaver Giant Groep.

Klaver Giant Groep is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar de Gebruiker zich middels een Klaver Giant Gast WiFi netwerk  toegang tot verschaft.

Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Klaver Giant Groep lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de onderhavige bepalingen en zal Klaver Giant Groep vrijwaren voor aanspraken van derden jegens Klaver Giant Groep als gevolg hiervan.

7. Overig
Op deze Voorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van Klaver Giant Gast WiFi netwerk samenhangen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd bij de rechtbank te Alkmaar.

Om gebruik te kunnen maken van het Klaver Giant Gast WiFi netwerk dient de Gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven Voorwaarden.

CONTACT OPNEMEN